Nyttig viden for kommuner

Det er obligatorisk for den enkelte kommune og Udbetaling Danmark at modtage data fra NemRefusion, og NemRefusion bliver integreret til kommunens kørende fagsystemer.

Samtidig er NemRefusion og Beskæftigelsesministeriets løsning til validering af atypisk sygefravær (VAS) fuldt integreret, så al kommunikation fra kommunale systemer til VAS sker via NemRefusion.

Nedenfor kan du læse mere om:

Underretningsbreve

I NemRefusion dannes der et underretningsbrev til borgeren, når virksomheden eller a-kassen har foretaget en indberetning via NemRefusion af:

  • Barseldagpenge (anmeldelse/anmodning)
  • Tidlig opfølgning (sygedagpenge) 
  • Lønrefusion (jobafklaring)

Når en virksomhed eller a-kasse har foretaget en sygdomsindberetning via NemRefusion, er det kommunernes sygedagpengessystem KSD, der danner og sender underretningsbrevet.

Der dannes ikke underretningsbreve i forbindelse med anmodning om løntilskuds- eller fleksjobrefusion samt udbetaling af tilskud til voksenlærling eller mentorfunktion.

Underretningsbrevet indeholder en gengivelse af de oplysninger, som arbejdsgiveren eller a-kassen har indberettet og fungerer dermed som en kontrol af de indberettede oplysninger.

NemRefusion sender automatisk en kopi af underretningsbrevet vedr. barseldagpenge til Udbetaling Danmark og tidlig opfølgning og jobafklaring til kommunen, så de altid kan se, hvad der er sendt til borgeren.,

Som tidligere nævnt, står KSD for udsendelse af underretningsbreve til de sygemeldte. KSD sender desuden et oplysningsskema til borgere, som fortsat er syge på tidspunktet for anmeldelsen i NemRefusion. Dvs. hvis arbejdsgiveren indberetter en sidste sygefraværsdag i forbindelse med anmeldelsen, sendes der ikke et oplysningsskema. 

Da der er meget strenge tidsfrister og konsekvenser på sygedagpengeområdet, fx hvis oplysningsskemaet ikke returneres rettidigt, skelnes der mellem de breve, der sendes til borgernes dokumentboks og de breve, der sendes med fysisk post.  

Forsendelse af underretningsbreve med digital post
Underretningsbrevene sendes til borgerens digitale postkasse. Det er kun i de tilfælde, hvor en sygemeldt er fritaget for digital post, at underretningsbrev og oplysningsskema vil blive sendt som fysisk post.

Mit sygefravær
I underretningsbrevene og oplysningsskemaerne finder borgeren et link til selvbetjeningsløsningen 'Mit sygefravær', og Mit Sygefravær kan også tilgås via borger.dk. Selvbetjeningsløsningen har været obligatorisk for sygemeldte at benytte siden den 1. december 2015.

Du kan læse mere om Mit Sygefravær her.

Barseldagpenge
Alle underretningsbreve på barselsområdet sendes til digital post, og udfyldelse af underretningsbrevet sker via selvbetjeningsløsningen 'Min barsel', som kan tilgås via www.borger.dk. Er borgeren fritaget for digital post, sendes underretningsbrevet med fysisk post.

Ændring af afsenderoplysning i underretningsbreve
Som myndighed er det muligt selv at ændre kontaktinformationerne i underretningsbrevene, og ændringen foretages i administrationsmodulet i NemRefusion. 

Det er kun myndighedens Virk-administrator, der har adgang til dette modul og dermed også adgang til at foretage ændringer i kontaktinformationerne. Fra den 19. april 2021 er det alle brugere med rettigheden Administrator, der har adgang til Administrationsmodulet.

Sådan ændres kontaktinformationer:

  • Log på NemRefusion, sygdom eller barsel
  • Vælg ’Administration’ øverst på siden
  • Vælg ’Kontaktoplysninger, returadresser og mails’
  • Vælg Ret oplysninger nederst på siden
  • Ret oplysningerne
  • Vælg Gem

Udbetaling Danmark kan ændre kontaktinformationerne i brevene for barseldagpenge.

Borgerens bopælsstatus
NemRefusion sender sygedagpenge, løntilskud og fleksjobindberetninger til den kommune, hvor borgeren ifølge CPR-registret har bopæl på signeringstidspunktet. Indberetninger omkring barseldagpenge sendes til Udbetaling Danmark.

Virksomheden kan ikke selv angive bopæls- eller opholdskommune for medarbejderen og dermed angive, hvilken kommune indberetningen skal stilles til rådighed for.

Hvis den fraværende ifølge CPR-registret bor i udlandet, stilles indberetningen til rådighed for Virksomhedens bopælskommune bestemt ved det aktuelle P-nummer eller til Udbetaling Danmark. Virksomheden skal i dette tilfælde angive den fraværendes adresseoplysninger i udlandet i forbindelse med indberetning af fraværet/anmodningen i NemRefusion