Nyttig viden for kommuner

Det er obligatorisk for den enkelte kommune og Udbetaling Danmark at modtage data fra NemRefusion, og NemRefusion bliver integreret til kommunens kørende fagsystemer.

Samtidig er NemRefusion og Beskæftigelsesministeriets løsning til validering af atypisk sygefravær (VAS) fuldt integreret, så al kommunikation fra kommunale systemer til VAS sker via NemRefusion.

Nedenfor kan du læse mere om:

Underretningsbreve

I NemRefusion dannes der et underretningsbrev til borgeren, når virksomheden eller a-kassen har foretaget en indberetning via NemRefusion af:

  • Sygedagpenge (anmeldelse/anmodning)
  • Barseldagpenge (anmeldelse/anmodning)
  • Tidlig opfølgning (sygedagpenge) 

Der dannes ikke underretningsbreve i forbindelse med anmodning om løntilskuds- eller fleksjobrefusion.

Underretningsbrevet indeholder en gengivelse af de oplysninger, som arbejdsgiveren eller a-kassen har indberettet og fungerer dermed som en kontrol af de indberettede oplysninger.

For forsikrede ledige og lønmodtagere, der ikke modtager løn under sygdom eller barsel, fungerer underretningsbrevet som en anmodning, og det skal derfor altid returneres. Dette sker via selvbetjeningsløsningen Mit sygefravær i sygefraværssager samt i selvbetjeningsløsningen Min barsel for barselsager.

NemRefusion sender automatisk en kopi af underretningsbrevet til kommunen og Udbetaling Danmark, så de altid kan se, hvad der er sendt til borgeren, og det fremgår også af fagsystemet, om brevet er sendt til digital post eller med fysisk post.

Der sendes desuden et oplysningsskema til borgere, som fortsat er syge på tidspunktet for anmeldelsen i NemRefusion. Dvs. hvis arbejdsgiveren indberetter en sidste sygefraværsdag i forbindelse med anmeldelsen, sendes der ikke et oplysningsskema. 

Da der er meget strenge tidsfrister og konsekvenser på sygedagpengeområdet, fx hvis oplysningsskemaet ikke returneres rettidigt, skelnes der mellem de breve, der sendes til borgernes dokumentboks og de breve, der sendes med fysisk post.
 

Forsendelse af underretningsbreve med digital post
Underretningsbrevene sendes til borgerens digitale postkasse. Det er kun i de tilfælde, hvor en sygemeldt er fritaget for digital post, at underretningsbrev og oplysningsskema vil blive sendt som fysisk post.


Mit sygefravær
I underretningsbrevene og oplysningsskemaerne finder borgeren et link til selvbetjeningsløsningen 'Mit sygefravær', og her kan Mit Sygefravær kan også tilgås via borger.dk.

Selvbetjeningsløsningen er obligatorisk for sygemeldte at benytte fra den 1. december 2015.

Du kan læse mere om Mit Sygefravær her.


Barseldagpenge

Alle underretningsbreve på barselsområdet sendes til digital post, og udfyldelse af underretningsbrevet sker via selvbetjeningsløsningen 'Min barsel', som kan tilgås via www.borger.dk. Er borgeren fritaget for digital post, sendes underretningsbrevet med fysisk post.


Ændring af afsenderoplysning i underretningsbreve
Som myndighed er det muligt selv at ændre kontaktinformationerne i underretningsbrevene, og opgaven udføres i administrationsmodulet i NemRefusion. 

Det er kun myndighedens Virk-administrator, der har adgang til dette modul og dermed også adgang til at foretage ændringer i kontaktinformationerne.

Ændring af kontaktinformationer:

  • Log på NemRefusion, sygdom eller barsel
  • Vælg Administration i venstre side
  • Vælg Kontaktoplysninger
  • Vælg Ret oplysninger nederst på siden
  • Ret oplysningerne
  • Vælg Gem

Udbetaling Danmark kan ændre kontaktinformationerne i brevene for barseldagpenge.

Ændring af byvåben i underretningsbreve
Hvis byvåbnet, som er indsat i brevhovedet i underretningsbrevene, skal rettes, skal man sende en mail til NemRefusion (Nem-Refusion@kombit.dk), vedhæftet det nye byvåben i .eps-filformat. Herefter vil KOMBIT sørge for, at byvåbnet opdateres.

Borgerens bopælsstatus

NemRefusion sender sygedagpenge, løntilskud og fleksjobindberetninger til den kommune, hvor borgeren ifølge CPR-registret har bopæl på signeringstidspunktet. Indberetninger omkring barseldagpenge sendes til Udbetaling Danmark.

Virksomheden kan ikke selv angive bopæls- eller opholdskommune for medarbejderen og dermed angive, hvilken kommune indberetningen skal stilles til rådighed for.

Hvis den fraværende ifølge CPR-registret bor i udlandet, stilles indberetningen til rådighed for Virksomhedens bopælskommune bestemt ved det aktuelle P-nummer eller til Udbetaling Danmark.

 

Stikprøvekontrol på sager fra NemRefusion

Der udføres stikprøvekontrol på sager fra NemRefusion. Hver måned udtages 10 sygedagpengeindberetninger, der er gennemført i NemRefusion, til kontrol.

KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har sammen udarbejdet en vejledning til stikprøvekontrol på sager fra NemRefusion. 

Du kan se vejledningen her.