NemRefusion
Informationsmail   Driftstatus   Aktuelt fra Support   Driftsstatus - Mit Sygefravær  

FAQ for Myndighed

Opdateret d. 11-02-2014

NemRefusion sender indberetninger (uanset type) til den kommune, hvor borgeren ifølge CPR-registret har bopæl på signeringstidspunktet.

Den der indberetter kan ikke selv angive bopæls- eller opholdskommune, og dermed hvilken kommune indberetningen skal sendes til. Er der tale om en flyttesag, skal kommunerne selv håndtere dette internt.

Hvis personen ifølge CPR-registret bor i udlandet, sendes indberetningen til den kommune, hvor personen har arbejdssted (P-nummer).

Opdateret d. 11-02-2014

Hver gang en arbejdsgiver eller a-kasse signerer en anmeldelse af syge- eller barselfravær eller ny refusionsanmodning, udsendes der automatisk et såkaldt underretningsbrev til den fraværende, som indeholder en kopi af de indberettede oplysninger. Underretningsbrevet tilgår den fraværende med henblik på kontrol af de indberettede oplysninger.

Der udsendes ikke underretningsbreve i forbindelse med løntilskuds- eller fleksjobrefusion.

 

Hvem gør hvad med underretningsbrevene?

Den fraværende skal læse underretningsbrevet igennem og kontakte myndigheden, hvis de ikke er enige i oplysningerne. Der kan være tilfælde, hvor den fraværende skal afgive supplerende oplysninger, som er nødvendige til myndighedens sagsbehandling. Hvis den fraværende selv skal modtage syge- eller barseldagpengene, skal de udfylde en anmodning, som er indeholdt i underretningsbrevet.

Sammen med selve indberetningen, stiller NemRefusion automatisk brevet til rådighed for myndigheden.

 

Kan arbejdsgiveren se underretningsbrevene i NemRefusion?

Hverken arbejdsgiveren eller a-kassen kan se underretningsbrevet. Det skyldes, at underretningsbrevet bl.a. fungerer som en kontrol af indberetningen.

Opdateret d. 11-02-2014

Der kan opstå situationer, hvor der ikke bliver dannet UDP'er. Det betyder, at hverken borger eller myndighed modtager UDP'en. UDP'erne kan gendannes og sendes til borgerne, men sendes ikke automatisk til myndighederne.

Hvis der opstår situationer, hvor myndigheden har brug for en kopi af UDP'en, kan der via Supporten bestilles en kopi. Ved henvendelse til Supporten skal myndigheden havde de indberetnings-ID'er klar, hvortil der er behov for en kopi. Ønskes UDP-brevet tilsendt som sikker/krypteret mail, skal den sikre mail-adresse oplyses ved henvendelsen. Ellers sendes kopien som almindeligt brev.

Opdateret d. 11-02-2014

Som udgangspunkt bør det ikke være nødvendigt at afgive bemærkninger til en indberetning. Al information skal gerne kunne afgives med afkrydsningsvar.

Opdateret d. 11-02-2014

Der er forskellige lukkeregler i NemRefusion afhængigt af, hvad der er indberettet. Hvis du er a-kasse eller arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn under fraværet (sygdom eller barsel), skifter sagen status fra Åben til Lukket, du har signeret anmeldelsen.

 

Hvis du er selvstændig eller arbejdsgiver, som udbetaler løn under fraværet (sygdom eller barsel), står sagen åben indtil du har angivet enten en dato for sidste fraværsdag eller en dato for lønstop og du har modtaget den sidste refusion. Hvis der ikke har været søgt om refusion på sagen i 7 måneder, lukkes sagen ligeledes.

 

Er der tale om en fleksjob- eller løntilskudssag lukker sagen, hvis du har angivet en dato for fratrædelse i en anmeldelse og datoen er oprundet. Hvis du ikke har anmodet om refusion på en fleksjob- eller løntilskudssag i 6 måneder, lukkes sagen. En måned før sagen lukkes, modtager du en besked om den kommende lukning.

Opdateret d. 11-02-2014

Der er selvstændige, som ikke kan få udstedt et CVR nr., og dermed ikke kan benytte NemRefusion. KL har udviklet særlige blanketter til disse virksomheder.

Læs Notat fra KL for mere information omkring emnet.