Finansiering

Kommunerne ejer og finansierer i fællesskab NemRefusion, jf. § 9 i loven om NemRefusion.

Udgifterne til etablering, drift, vedligehold, videreudvikling og markedsføring tilbagebetales i form af et driftsbidrag til KOMBIT. Udgifterne afskrives over fem år fra idriftsættelsen af NemRefusion og driftsbidraget reguleres i takt med udgifterne. Bidraget er øremærket NemRefusion og må således ikke anvendes af KOMBIT til andre aktiviteter.

Driftsbidraget fastsættes på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal og udgør 4,20 kr. pr. indbygger i 2016.

Opkrævningen sker halvårligt i marts og september måned direkte til hver kommune.

Læs desuden også KL's notat om den bagvedliggende økonomi i NemRefusion-projektet.